ติดตั้งระบบ 2-wire โครงการก่อสร้างองค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย