สมัครงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด

เลขที่ 408/136  ชั้น 32 อาคารพหลโยธินเพลส

ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม.ฯ 10400

app

หรือ ส่งใบสมัครมาทาง E-mail : recruit@accasgroup.com